നക്ഷത്ര വനം, സമൂഹ സമ്പർക്ക പരിപാടി

Vision, ICT 6 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി

വിവിധ ദിനാചരണങ്ങൾ

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘാഷം